formulari_inscripcio_Taller

Nom / Nombre

CP

Provincia

E-mail

Mòbil / Móvil

Data / Fecha

Altre formació
(breu resum)
Otra formación
(breve resumen)


Empresa

CP

Provincia

E-mail

A

200 €

B

600 €

Fraccionat / Fraccionado

90 €

Titular

Data / Fecha

(En format/o *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg i *.png)

C

Altres

Formulario de alta en la Asociación

He llegit i accepto la política de protecció de dades
He leído y acepto la política de protección de datos


Marqueu aquesta opció si esteu al atur o teniu un grau de discapacitat
Marque esta opción si està en el paro o tiene un grado de discapacidad

Dades personals / Datos personales

Data de naixement /
Fecha nacimiento

Dades acadèmiques / Titulacions / Experiència professional

Universitat o Centre  / Universidad o Centro

Experiència professional
(breu resum)
Experiencia profesional
(breve resumen)

Dades professionals (opcional) / Datos profesionales (opcional)

Dades bancàries / Datos bancarios

Documents / Documentos

Observacions / Observaciones

Titulacions / Titulaciones

Currículum

Fotografia

DNI / NIE

Modalitat / Modalidad

Formulari d’alta a l’Associació

Cognoms / Apellidos

Adreça / Dirección

Població / Población

Telèfon / Teléfono

Datos académicos / Titulaciones / Experiencia profesional

Títol / Título

DNI/NIE/Passaport / Pasaporte

Activitat/Sector / Actividad/Sector

Càrrec / Cargo

Adreça / Dirección

Població / Población

Telèfon / Teléfono

Entitat / Entidad

Nº compte (20 dígits)
Nº de cuenta (20 dígitos)

Autoritzo a l’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics, amb NIF G 65839250, a girar-me els rebuts d’inscripció i quotes al compte descrit, fins a nou avís.
Autorizo a la Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics, con NIF G 65839250, a girarme los recibos de inscripción y cuotas a la cuenta descrita, hasta nuevo aviso.

NIF