form_matricula_curs_ATI

Dades personals /Datos personales

Autoritzo a l’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics, amb NIF G 65839250, a girar-me els rebuts corresponents al Curs sol·licitat.

Autoritzo a la Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics, con NIF G 65839250, a girarme los recibos correspondientes al Curso solicitado.

Com has conegut el Curs?
¿Cómo has conocido el Curso?

Titular

Curs d’especialització (12 h.): La pericia judicial informàtica i tecnològica

CP

Provincia

E-mail

Formulario de Matrícula

Formulari de Matrícula

290 €

230 €

Data / Fecha

Curso de especialización (12 h.): La pericia judicial informàtica y tecnológica

Preu / Precio General

Preu / Precio ATI

Soc membre d’ATI / Soy miembro de ATI

Subscribiu-me a la llista “Amics d’ATI”
Suscribidme a la lista “Amigos de ATI”

Suscribiu-me a la newsletter d’ACPJT
Suscribidme a la newsletter d’ACPJT

Nom / Nombre

Cognoms / Apellidos

Adreça / Dirección

Població / Población

Telèfon / Teléfono

Mòbil / Móvil

Dades bancàries / Datos bancarios

Entitat / Entidad

Nº compte / Nº cuenta
(20 dígits / 20 dígitos)

Curs / Curso

ATI - Asociación de Técnicos de Informática

Empresa

Altres / Otros

Observacions / Comentaris
Observaciones / Comentarios

He llegit i accepto la
política de protecció de dades
He leído y acepto la
política de protección de datos

Inici