form_matricula

CP

Provincia

E-mail

Títol / Título

Preu / Precio

Curs de Perit Judicial Tecnològic

480 €

Curs de Peritatge Propietat Intelectual

360 €

Empresa

CP

Provincia

E-mail

Titular

Autoritzo a l’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics, amb NIF G 65839250, a girar-me els rebuts corresponents al Curs sol·licitat.

(Optatiu / Optativo)

(Optatiu / Optativo)

(Optatiu / Optativo)

Curs Avançat de Seguretat Informàtica d’Iniciació en Seguretat InformàticaTecnològic

-

Curs de LOPD (Protecció de Dades)

-

(En format *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg i *.png)

Autoritzo a la Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics, con NIF G 65839250, a girarme los recibos correspondientes al Curso solicitado.

Formulario de Matrícula

Formulari de Matrícula

Curso de Perito Judicial Tecnológico

Curso de Peritaje Propiedad Intelectual

Curso Avanzado de Seguridad Informática d’Iniciació en Seguretat InformàticaTecnològic

Curso de LOPD (Protección de Datos)

Dades personals /Datos personales

Formació / Experiència professional

Experiència profesional
(breu resum)
Experiencia professional
(breve resumen)

Dades professionals / Datos profesionales

Dades bancàries / Datos bancarios

Documents / Documentos

Observacions / Comentaris
Observaciones / Comentarios

Fotografia / Fotografía

He llegit i accepto la
política de protecció de dades
He leído y acepto la
política de protección de datos

Curs / Curso

Nom / Nombre

Cognoms / Apellidos

DNI/NIE/Passaport / Pasaporte

Adreça / Dirección

Població / Población

Telèfon / Teléfono

Formació / Formación
(breu resum / breve resumen))


Activitat/ Actividad / Sector

Càrrec / Cargo

Adreça / Dirección

Població / Población

Telèfon / Teléfono

Entitat / Entidad

Nº compte / Nº cuenta
(20 dígits / 20 dígitos)

Formación / Experiencia profesional

Mòbil / Móvil

Data / Fecha

NIF